תנאי שימוש ומדיניות פרטיות למשתמשי האתר bookit.fun

התנאים נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

האתר bookit.fun מאפשר למשתמשים לחפש ולהזמין חוויות ואטרקציות בישראל, לפי תחום פעילות, אזור, אופי פעילות וכד'.

עם השימוש ו/או ההזמנה באתר bookit.fun ("האתר") המשתמש מסכים למעשה לתנאי השימוש הללו של חברתנו. משתמש שיבצע פעולה באתר ו/או באפליקציה bookit מאשר בכך כי הינו מודע ומסכים לתנאי השימוש וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד bookit.

1. השימוש וההזמנה באתר ו/או אפליקציה
1.1 אתר bookit מציע למשתמשים מגוון גדול של פעילויות בתחום האטרקציות והחוויות, תוך הצגת התכנים של בעלי עסקים אלה ותוך אפשרות לבצע הזמנה אונליין של הפעילויות המוצעות באתר, לרבות כרטיסי כניסה לפעילויות, אשר ניתן לממשם בבתי העסק. מודגש כי bookit הינה זירת שיווק והפצה אונליין בלבד, שמטרתה הינה להנגיש למשתמשים ברשת האינטרנט את הפעילויות האמורות לעיל, תוך מתן אפשרות למשתמשים לבצע הזמנת אונליין ישירות מול בעלי עסקים בתחום החוויות והאטרקציות בישראל, ויצירת קשר חוזי ישיר בין המשתמשים לבין בעלי העסקים - והחברה אינה מוכרת בפועל ו/או מספקת בפועל את הפעילויות האמורות ו/או את השירותים המוצגים באתר.
1.2 האטרקציות והחוויות המוצגות ומוצעות באתר, מוצעות על ידי בעלי העסקים בלבד, מובהר כי bookit איננה מהווה צד להתקשרות החוזית בין בית העסק לבין המשתמש/לקוח הסופי. לאור זאת, bookit לא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמשים/לקוחות, בגין הפעילויות הללו. בעל העסק ממנו הוזמנה הפעילות יהיה האחראי הבלעדי לקיום הפעילות ובעל ההתחייבות הישירה כלפי הלקוחות המזמינים, מכל בחינה.
1.3 bookit לא תישא בכל אחריות לכל הפרעה בשירותי האונליין של המערכת, לרבות אבדן מידע כתוצאה מתקלות טכנולוגיות או תקלות אחרות. אי זמינות של המערכות, מעת לעת, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת, לא יהוו עילה לטענות/תביעות, והמשתמש/לקוח לא יטען כל טענה בגין נזק ו/או הפסד שייגרמו לו עקב תקלות או אי זמינות של המערכות.
1.4 bookit תהיה זכאית לבצע כל שינוי באתר ובמערכות המידע של החברה, לרבות שינויי ממשק, שינויי תוכן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי מראש.
1.5 בנוסף bookit תהיה זכאית למנוע ממשתמשים את השימוש באתר בכל מקרה שבו משתמש הפר את תנאי השימוש ו/או אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב bookit -ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי הקצה ובתי העסק; ו/או אם כרטיס האשראי שהוזן באתר bookit נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
1.6 תנאי ביטול - ניתן לפנות בבקשת ביטול לחברתנו באמצעי התקשורת הבאים: משלוח דוא"ל לכתובת: info@bookit.fun פנייה באמצעות אתר האינטרנט, יהונתן נתניהו 5, קומה 2, אור יהודה, 6037603. כלל הפניות שיתקבלו בחברתנו באמצעות כל האמצעים המנויים לעיל, יטופלו במהלך שעות הפעילות. לתשומת ליבכם, כי ביטול העסקה כרוך בעלויות וזאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981.
2. קניין רוחני
2.1 כל הנכסים הטכנולוגיים, מערכות המידע, ממשקי הניהול, התוכן, זכויות היוצרים וסימני המסחר הינם קניינה המלא, הבלעדי והפרטי שלbookit . המשתמש לא יבצע כל שימוש, לא יתערב בתוכן ובקוד, לא ינצל את הנכסים הללו בכל דרך שהיא, ולא יבצע כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, הנגשה, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של כל הקניין הרוחני הנ"ל. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם ל- bookit מכל הפרה של זכויות היוצרים על הקניין הרוחני הנ"ל.
2.2 סימן המסחר 'bookit' – הן הסימן המכיל את המילה והן סימן המסחר מעוצב – שייך בלעדית ל- bookit ומהווה חלק מהקניין הרוחני של החברה.
3. היעדר ו/או הגבלת אחריות
3.1 bookit לא תהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב: 1) שימוש באתר ; 2) רכישת כרטיסים; 3) השתתפות בפעילות ו/או כל תקלה או נזק שייגרם למשתמש במסגרת הפעילות. המשתמשים מתקשרים ישירות מול בעלי העסקים והאחריות הבלעדית בכל האמור לעיל תהיה מוטלת על בעלי העסקים. bookit אינה מוכרת ו/או מספקת את הפעילות ו/או השירות אשר בית העסק מציע באתר, ואין לחברה כל יכולת סבירה לבחון ו/או לבקר את איכות הפעילות, את רמת הבטיחות ואת הביטוחים של בעלי העסקים המשתתפים באתר bookit, ולפיכך bookit לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות לפעילויות, טיבן, איכותן, בטיחותן, וכן לגבי כדאיות העסקה, התאמתה לצרכי המשתמשים ו/או לתיאור הפעילות ו/או השירות באתר. המשתמש מסכים בזאת במפורשות שהשתתפות בפעילות ו/או בשירות המוצעים באתר הן אלו בתשלום והן אלו המוצעים ללא תשלום יתקיימו על אחריותו וסיכונו הבלעדי.
3.2 bookit לא תישא באחריות לכל מעשה או מחדל בהפרת תנאי השימוש. משתמש הקצה ובית העסק הינם האחראים הבלעדיים לכל התקשרות בינם. משתמש הקצה משחרר את bookit מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי הכרטיס, וכן לגבי כל התקשרות, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
3.3 בעל העסק בלבד יישא באחריות להיות זמין בשעות הפעילות ואף מעבר לכך, לפניות ישירות של משתמש/לקוח, ולנסח את תשובותיו באופן בהיר וברור ובמסרים שלא יסתרו את תנאי השימוש. bookit לא תהיה אחראית כלפי המשתמשים בכל הנוגע לעניינים הכספיים של בית העסק: תמחור, רווח והפסד, היבטי מיסוי, וכד'. bookit גם לא תהא אחראית לכל דבר הנובע מהפעילות ו/או השירות של בית עסק ל משתמשים/ לקוחות.
3.4 בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שייגרמו למשתמשים/לקוחות, בקשר עם מימוש הכרטיס ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם הפעילויות/השירותים נשוא הכרטיס.
3.5 בשום מקרה לא תחול על bookit, על כל מי מטעמה, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, אלה הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך הפעילות) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, ובכל הקשור ו/או הנוגע לבעיות בממשק לרבות כשלים טכניים ו/או בעיות תימחור ו/או זמינות מוצרים ו/או ביצוע הזמנות שיגרמו מסיבות הנובעות בממשק.
3.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, bookIt בכל מקרה לא תישא באחריות לאי-מילוי או לדחיית מילוי התחייבויותיה הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה, לרבות וללא הגבלה, פעילות ממשלתית, פעולות טרור, רעידת אדמה, שריפה, שיטפון, סגר או מקרים אחרים של כוח עליון, הפסקות חשמל והפרעות ברשת האינטרנט.
3.7 בשום מקרה, bookit לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשום מקרה: חובתה ואחריותה של bookit כלפי משתמש קצה, בשל כרטיס ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכומים שנגבו על ידי bookit בפועל מהמשתמש בגין אותו כרטיס, וסך האחריות והחבות הכוללת של ה bookit נובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו בפועל ל bookit -על ידי המשתמש בעבור רכישת כרטיסים לפעילות ו/או שירות שהוצע על ידי בית העסק במערכת bookit בלבד.
4. בקרה, פיקוח ומעקב
ל- bookit תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות הצ'ט ולקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו מעת לעת, על ידי bookitכמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעילbookit תהא זכאית (אך לא מחויבת) להסיר כל חומר, אשר bookit סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי שימוש אלו או מכל סיבה אחרת.
5. פרטיות וסודיות
החברה עושה מיטב מאמציה על מנת לשמור על סודיות המידע שנמסר לה בידי המשתמש, ונוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור עליו ככל האפשר. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר.
6. שימוש בעוגיות
6.1 האתר משתמש באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת Cookies, Facebook Pixel אמצעים שונים אחרים לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם בהם, לקבלת מידע סטטיסטי כזה שאינו מכיל מזהה אישי על התנועה לאתר ובאתר, לפניות פרסומיות חוזרות, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות וכד'. עוגיות/ - Cookies קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר מקומית במחשב, לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מאותן "עוגיות" ימחקו כאשר תסגרו את הדפדפן וחלק ישמרו במחשבכם (ולא באתר). תוכלו לשנות בכל עת בצורה עצמאית את אופן שמירת "העוגיות" שינוי זה יעשה בהגדרות הדפדפן שלכם. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה"עוגיות" בכל שלב נתון בדפדפן במחשבכם.
6.2 המידע שנאסף בעת השימוש באתר ובפלטפורמות אחרות של bookit ייאסף מידע של התנהגות ברשת, הפניות מאתרים, הזמנות טיסות והופעות שהתבצעו, עמודים נצפים, זמן צפייה, פרטי דפדפן או מכשיר או כל חומרה אחרת שבאמצעותה בוצעה פנייה לאתר המידע נשמר על ידינו בשרתים שבהם מאוחסן המידע.
6.3 שימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה: לבצע את ההזמנות בצורה פשוטה מהירה לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל כל שירות ו/או תוכן קיים. לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים שונים מטעם bookit באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי, וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והשלמת העסקאות שלכם באמצעותו. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם. עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסום לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד. ליצירת קשר אתכם במקרה הצורך, לדוגמא עדכונים מבית העסק. לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור האתר וכן עבור מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המידע שיימסר לכל צד שלישי יהיה סטטיסטי בלבד ולא יכיל כל מזהה אישי לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודן מדי פעם. לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
7. הכרטיסים
7.1 הכרטיסים שיירכשו על ידי משתמשים/לקוחות במערכות של bookit, יהוו כרטיסים מטעם בית העסק, ועל בית העסקת תחול החובה לכבדם ולאפשר ללקוחות להשתתף בפעילות כפי שהוצגה על ידי בית העסק במערכות של bookit.
7.2 רכישת כרטיסים תקנה זכות למשתמש/לקוח להשתתף בפעילות שהוזמנה, באמצעות הצגת הכרטיסים בבית העסק, והכל בהתאם לתנאים של כל כרטיס, כפי שיוצגו באתר על ידי בית העסק באתר bookit.
7.3 רכישת הכרטיס באמצעות מערכות bookit תיצור התקשרות חוזית ישירה בין המשתמש/הלקוח לבין בית העסק, ללא קשר חוזי או אחר עם bookit. בית העסק בלבד ולא bookit הוא שיספק את הפעילות ו/או השירותים הרלוונטיים ובית העסק הוא שיהיה האחראי הבלעדי למימוש הכרטיסים שנרכשו.
7.4 לאחר ביצוע ההזמנה, המשתמש/לקוח יפנה ישירות לבעל העסק, שיהיה חייב לעדכן את המשתמש/לקוח בכל שינוי שיחול בפעילות, ויהיה האחראי הבלעדי כלפי הלקוח, למקרים שבהם לא יוכל לכבד את הכרטיס שיונפק ללקוח.
7.5 על מנת לבצע הזמנת כרטיסים באתר, משתמש יהיה מחויב להזין את הנתונים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, סיסמא, טלפון, כתובת מלאה ופרטי כרטיס אשראי. הזמנה שבה הנתונים יהיו לא מדויקים/נכונים, תאפשר לבעל העסק לבטל את ההזמנה.
8. מחירים ותשלום בגין הזמנה
כל המחירים במערכות bookit ייחשבו כמחירים הכוללים מע"מ ומהווים את המחיר הסופי עבור המשתמש. לאחר אישור ההזמנה יישלח אל המשתמש/לקוח לתיבת המייל אותה הוא הזין מייל אישור העסקה.
9. אספקת השירות/הפעילות
אספקת השירות/הפעילות תהיה בהתאם לתנאי הכרטיס, לגבי כל פעילות/שירות. אספקת השירות/הפעילות תתבצע על ידי בית העסק ובאחריותו הבלעדית, בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובכרטיס.
10. מימוש הכרטיסים
לא ניתן לשלב שימוש בכרטיס עם שוברים, קופונים, הנחות או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים. מימוש כרטיס יהיה כפוף להוראות כל דין. לא ניתן לממש כרטיס יותר מפעם אחת. ייתכן שבעת מימוש הכרטיס יידרש הרוכש על ידי בית העסק להציג תעודה מזהה. bookit ובית העסק לא יהיו אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשכפול לא חוקי של כרטיסים. כל ניסיון לעשות שימוש בכרטיס בניגוד לתנאי הכרטיס יגרום לביטול מיידי של הכרטיס. לא ניתן יהיה לעשות בכרטיס שפג תוקפו והכרטיס לא יקנה לרכוש הכרטיס כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין.
11. שינוי/ביטול עסקאות והחזרים
11.1 ככל וההזמנה נופלת לגדר "עסקת מכר מרחוק", כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סעיף 14ג(ו), בהתאם לסעיף 14ג(ג) וסעיף 14ג(ד)(2) לחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00.
11.2 סעיף 14ג1 לחוק קובע את זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק אם הצרכן הינו "אדם עם מוגבלות", "אזרח ותיק" או "עולה חדש" כהגדרתם בסעיף זה, למשך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים בסעיף 14ג(ב) לחוק
11.3 במקרה של ביטול כאמור תחזיר bookit לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, לכל מזמין.
11.4 בקשה לביטול הזמנה חובה להעביר בכתב לדוא"ל info@bookit.fun , בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.
11.5 עסקאות שאינן נופלות לגדר "עסקת מכר מרחוק", כלומר: המועד שנקבע למתן השירותים (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה – לא ניתן לבטל, וחלים עליהן דמי ביטול מלאים מרגע ההזמנה.
11.6 bookit אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמינים, והדבר תלוי ברצונם הטוב של ספקי השירותים וכרוכה בעלות נוספת כמו כן שינויים כאמור חייבים בדמי שינוי בסך 30 ₪
11.7 במידה ובית העסק ביטל את הפעילות שהוזמנה, יעמוד המשתמש/לקוח בקשר ישיר עם בית העסק ובית העסק יהיה האחראי הבלעדי להשיב ללקוח את מלוא הסכום ששולם על ידו בגין הכרטיס.
11.8 לא תינתן אפשרות של ביטול כרטיס כאמור אם סופקה הפעילות ו/או השירות ללקוח.
12. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
bookit תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש הללו בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה על כך.
13. הדין ובית משפט
הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה אם תוגש בהקשר להסכם זה, תהיה נתונה לבית משפט בתל- אביב, המוסמך לפי העניין.
תנאי השימוש נכונים לתאריך 1.6.2021 במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע מכל שימוש באתר.
!זה קורה לטובים ביותר
נראה שמשהו השתבש... הצעה שלנו, לנסות שוב עוד כמה דקות.
סגירה